Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Leest u alstublieft zorgvuldig onze algemene voorwaarden door welke vermeld staan in dit document daar het gebruik van deze website inhoudt dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

BELNederland bv, een bedrijf onder Nederlands recht, wiens hoofdkantoor is gevestigd aan de Steenovenweg 4, 4145 KK te SCHOONREWOERD, NEDERLAND, (hierna te noemen "BEL"), publiceert de Leerdammer website (hierna te noemen "de Website").

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

Deze website wordt beheerd door Bel Nederland B.V., Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, ("Bel") en verschaft u onder meer informatie over de verschillende producten en merken die door Bel en de aan haar gelieerde maatschappijen worden geëxploiteerd. Door continuering van uw bezoek aan deze website gaat u expliciet en onherroepelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle aan Bel gelieerde websites zoals de websites van La Vache qui rit (www.lvqr.nl), Boursin (www.boursin.nl), Leerdammer (www.leerdammer.nl), Mini Babybel (www.babybel.nl en www.minibabybel.nl), Port Salut (www.portsalut.nl) en Belgroup (www.belgroup.nl) (hierna allen tezamen: de "Websites"). Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Websites, alsmede op alle informatie en data die daarop beschikbaar wordt gesteld of die door daarop door gebruikers wordt geplaatst (de "Data").

Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden dient u deze website direct te verlaten en de Websites niet langer te bezoeken of te gebruiken.

Specifieke Voorwaarden

Op bepaalde op de Websites beschikbare functies of mogelijkheden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn (de "Specifieke Voorwaarden"). Voorbeelden van Specifieke Voorwaarden zijn verkoopvoorwaarden indien via de Websites producten worden aangeschaft, actievoorwaarden wanneer via de Websites aan een actie wordt meegedaan of spelvoorwaarden wanneer via de Websites aan een spel wordt deelgenomen.

Indien en voor zover Specifieke Voorwaarden van toepassing zijn geldt dat de Specifieke Voorwaarden een aanvulling zijn op deze gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Specifieke Voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie

Bel probeert de Websites permanent toegankelijk te houden en goed te laten functioneren. Tevens besteedt Bel veel zorg aan het samenstellen en onderhouden van de Websites en de daarop beschikbaar gestelde Data. Bel geeft echter nadrukkelijk geen enkele (impliciete) garantie op het functioneren en de beschikbaarheid van de Websites dan wel op de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid van de Data.

De Websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld via een hyperlink of banner) bevatten naar andere websites. Dit dient slechts ter informatie en Bel is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites of voor de daarop geplaatste informatie.

De Data kan onder meer bestaan uit recepten waarbij producten van Bel worden gebruikt. Ten aanzien van dergelijke recepten geldt - evenals ten aanzien van alle andere Data - dat het gebruik en de bereiding van de recepten op eigen risico is en dat geen garantie op enig resultaat wordt gegeven.

Bel is nimmer aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het niet of gebrekkig functioneren van de Websites, het gebruik van de Websites, de inhoud van de Data, het gebruik van de Data of het vertrouwen op de Data.

Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de op de Websites getoonde of beschikbare Data (waaronder, maar niet beperkt tot, alle informatie, teksten, afbeeldingen, geluiden, software, merken, logo’s en ander materiaal) zijn eigendom van Bel of zijn opgenomen met toestemming van de rechthebbende.

De Data mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bel is het is niet toegestaan de Data te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Voorbeelden van ongeoorloofd gebruik van de Data zijn het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Data en het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Websites en een andere internetpagina.

Op bepaalde onderdelen van de Websites kan het mogelijk zijn om gegevens beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door recepten achter te laten. Gegevens die door u op de Websites zijn geplaatst, kunnen te allen tijde door Bel worden gebruikt, zowel in het kader van huidige als voor toekomstige activiteiten van Bel en de aan haar gelieerde maatschappijen.

Voor zover nodig erkent u en stemt u ermee in dat u door het beschikbaar stellen of achterlaten van gegevens (bijvoorbeeld een recept of recensie), informatie of beeldmateriaal (hierna gezamenlijk: "de Gegevens") op de Websites, u aan Bel een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om deze Gegevens - inclusief de door u opgegeven naam - te gebruiken, te verveelvoudigen, in sub-licentie te verstrekken, te verspreiden, te bewerken en openbaar te maken in welke media dan ook en voor welke doeleinden dan ook. Voor zover mogelijk doet u hierbij afstand van uw persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.

U stemt ermee in dat de Gegevens die u via de Websites ter beschikking stelt, gebruikt worden door andere gebruikers van Bel. Bel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van gebruikers van Bel van deze gebruiksvoorwaarden.
Voor zover nodig verleent u aan Bel het recht om door u ter beschikking gestelde Gegevens te verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Bel op enige wijze aansprakelijk wordt.

U staat er jegens Bel voor in dat u rechthebbende bent ten aanzien van de Gegevens die u op de Website ter beschikking stelt, dat er daarmee geen rechten van derden worden geschonden en dat u bevoegd bent om de hiervoor bedoelde licentie te verstrekken. U vrijwaart Bel en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor enige aanspraken van derden in dit verband.

Indien een derde partij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Websites, waaronder maar niet beperkt tot de Gegevens die u ter beschikking hebt gesteld, heeft Bel het recht om, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding. Dit doet overigens niet af aan uw eigen recht om ten behoeve van uw eigen rechten op de Gegevens zelf rechtsmaatregelen te nemen.

Onverminderd hetgeen is bepaald in de vorige paragraaf, machtigt u Bel om, zo nodig in uw naam, op te treden en de aan u toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die Bel nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. U zult desgevraagd aan Bel alle medewerking verlenen tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar of uw rechten.

Bij een eventuele overdracht van de door u ter beschikking gestelde gegevens aan (een) derde(n) dient u te bedingen dat de onderhavige licentie inclusief alle in deze voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger worden gerespecteerd.

Uitsluiting/Verwijdering content

Bel behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Websites indien hij op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht, de goede smaak en fatsoen, of met de etiquette die op het internet in acht dient te worden genomen, zulks onverminderd het recht van Bel om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

Bel behoudt zich te allen tijde het recht voor om Gegevens zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Websites te verwijderen en gebruikers die deze Gegevens hebben geplaatst de toegang tot de Websites te ontzeggen.

Cookies

De Websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites.
Bel gebruikt cookies in overeenstemming met de Cookieverklaring.

Privacy

Bel hanteert een strikt privacybeleid. Persoonsgegevens van u als gebruiker die via de Websites ter beschikking van Bel komt, wordt zorgvuldig behandeld en beveiligd. Indien u op de Websites of op andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door deelname
aan een actie, is deze privacyregeling van toepassing en gaat u hiermee akkoord.
In deze privacyregeling wordt beschreven op welke wijze Bel uw persoonsgegevens verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden allereerst verwerkt voor het doel waarvoor ze door u zijn verstrekt. Indien u bijvoorbeeld aan een actie meedoet, kan Bel u informeren of u tot de prijswinnaars behoort.

Ook kan Bel u informeren over haar producten en activiteiten of over andere informatie die mogelijkerwijs interessant voor u is. Daarbij zal u ten alle tijden de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs meer stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van Bel meer wenst te ontvangen, kunt u toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar klantenservice@groupe-bel.com’.

Het kan voorkomen dat Bel de door u verstrekte persoonsgegevens aan derden ter beschikking stelt om deze voor Bel te verwerken. Dit zal dan altijd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Bel
plaatsvinden.

Tenslotte kan Bel uw persoonsgegevens verstrekken aan ondernemingen die aan haar gelieerd zijn.

Geschillen

Op alle geschillen die gerelateerd zijn aan of voortvloeien uit het gebruik van de Websites, is Nederlands recht van toepassing. Degelijke geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank in Amsterdam.

Wijzigingen

Bel behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en de Speciale Voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u na wijziging gebruik maakt of blijft maken van de Websites, bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Wij raden u dan ook aan deze gebruiksvoorwaarden frequent te lezen indien u de Websites bezoekt.