Privacy beleid


PRIVACY POLICY BEL


Wij zijn Bel Group in Nederland ("BEL"), bestaande uit de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Bel Leerdammer B.V. (KvK nummer 23073850) en Bel Nederland B.V. (KvK nummer 30069259), beide statutair gevestigd te (4145 KK) Schoonrewoerd, aan de Steenovenweg 4. 1. BEL’S PRIVACY POLICY


Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van onze consumenten, verzamelt BEL persoonsgegevens via verschillende bronnen. Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom wil BEL u met behulp van deze Privacy Policy ("Privacy Policy") voorzien van informatie rondom de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die u met ons uitwisselt.


BEL verbindt zich ertoe uw privacy te waarborgen en volledige transparantie te bieden tijdens het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens. Daarnaast zorgt BEL voor passende beveiligingsmaatregelen.


Als onderdeel van deze toezegging heeft BEL een beleid ingevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van onze consumenten. Deze Privacy Policy beschrijft de wijze waarop BEL uw persoonsgegevens verwerkt. 1. PERSOONSGEGEVENS EN TOESTEMMING


Met “persoonsgegevens” wordt bedoeld alle gegevens bedoeld die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Met behulp van deze gegevens kunnen wij onze consumenten direct dan wel indirect herkennen.


Voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt raden wij u aan deze Privacy Policy aandachtig door te lezen.


Zoals hieronder nader beschreven, zal BEL uw persoonsgegevens onder andere gebruiken voor marketingdoeleinden. Onder omstandigheden, indien dit wettelijk is vereist, kan hiervoor nog om afzonderlijke toestemming worden gevraagd. 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CONSUMENTEN: UITGANGSPUNTEN


 • Legitimiteit: de persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands godsdienst, ras, politieke gezindheid of gezondheid, worden niet verwerkt.


 • Kwaliteit van persoonsgegevens: persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.


 • Nauwkeurigheid: de data zullen juist, volledig en – wanneer noodzakelijk, up-to-date zijn.


 • Transparantie: bij het verzamelen van uw persoonsgegevens wordt u nadere informatie verstrekt voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover u een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.


 • Opslag: de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.


 • Toestemming: persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien u uw toestemming heeft verleend (voor zover dit is vereist).


 • Vertrouwelijkheid en beveiliging: BEL waarborgt de vertrouwelijkheid en beveiliging van alle verzamelde persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit kader past BEL redelijke technische en organisatorische maatregelen toe. 1. TOEPASSINGSBEREIK


Deze Privacy Policy is van toepassing op:5 . SOORTEN PERSOONSGEGEVENS


Afhankelijk van de aard van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij onder andere de volgende informatie verzamelen over u en/of familieleden:


 • contactgegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, e -mail, etc.)

 • persoonlijke informatie (bijv. geboortedatum)

 • informatie over uw familie (aantal persoon, leeftijd, etc.)

 • uw consumptiegedrag met betrekking tot zuivel/kaas.


Indien u jonger bent dan 16 jaar, is in plaats van uw toestemming, de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouders/verzorgers) nodig voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Daarom zal BEL vragen naar de e-mailadressen van ouders / verzorgers van de internetgebruikers onder de 16 jaar. De informatie die wij vergaren zullen wij dan ook naar hen kopiëren.

Ouders/verzorgers hebben te allen tijde het recht om de vraag naar de toegang tot de persoonsgegevens van hun kind in te zien en zij hebben dan ook te allen tijde de mogelijkheid om te vragen naar een wijziging of verwijdering uit de database van onze consumentgegevens. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met onze klantenservice [ klantenservice-nl@groupe-bel.com ].6 . HET MOMENT VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS


Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende tijdstippen worden verzameld, in het bijzonder wanneer u:

 • contact opneemt met onze klantenservice met vragen, klachten, etc.

 • deelneemt aan marketingprogramma's of wedstrijden/quizzen (prijsvragen, spelletjes, nieuwsbrieven etc.)

 • op een van de BEL websites surft.7. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS


Uw persoonsgegevens worden door BEL voor verschillende doeleinden verzameld en verwerkt, zoals:

 • de beantwoording van uw vragen, bijvoorbeeld via onze klantenservice

 • de verbetering van onze producten doordat wij uw wensen en behoeftes beter kunnen begrijpen

 • de verwerking van kortingsbonnen en andere coupons

 • het versturen aan u van nieuwsbrieven, promotionele acties of aanbiedingen over onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden door gebruikmaking van de link "uitschrijven" onderaan elke e-mail correspondentie uit te schrijven op deze nieuwsbrieven. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen naar: klantenservice-nl@groupe-bel.com

 • de beveiliging en verbetering van uw gebruik van de websites van BEL (surfen, beveiligen van informatie, etc.)

 • het kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.8 . DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

BEL kan uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners, zoals IT dienstverleners, call centers, drukkers en overige partijen die worden ingeschakeld om de persoonsgegevens namens en ten behoeve van Bel te verwerken.


Acties en promoties kunnen met derde partijen worden georganiseerd, in welk geval deze derde partijen ook de beschikking kunnen krijgen over uw persoonsgegevens om deze te verwerken voor de hiervoor beschreven doeleinden.


Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens verstrekken aan autoriteiten indien dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.


Tenslotte kunnen wij uw persoonsgegevens delen en verwerken voor doeleinden zoals hiervoor beschreven met onderdelen van Fromageries Bel S.A. (zie voor een overzicht www.bel-group.com).9. BEVEILIGING


BEL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om verlies en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens tegen te gaan.10. COOKIES


BEL maakt gebruik van cookies op de wijze zoals beschreven in ons cookiebeleid, zie http://leerdammer.nl/cookie.html.11. GEGEVENSOPSLAG DOOR BEL


Uw persoonsgegevens die BEL van u heeft verkregen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.12. RECHT OP INZAGE, WIJZIGING EN BEZWAAR


U kunt op ieder moment een verzoek aan BEL richten om uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u BEL wenst te contacteren in verband met het bovenstaande, dan kan dat via op het onderstaande adres of via onderstaande link. Vermeld dan tevens welke informatie u wenst in te zien, te wijzigen of te verwijderen, vergezeld van uw identiteitsbewijs.


Klantenservice Bel Nederland

Steenovenweg 4

4145 KK Schoonrewoerd

http://www.belgroup.nl/contact.html


U kunt zich eenvoudig uitschrijven voor de ontvangst van marketing communicatie, door het volgen van de link "uitschrijven" onderaan elke e-mail correspondentie, of door middel van het zenden van een e-mail aan: klantenservice-nl@groupe-bel.com .


Uw verzoek zal door BEL overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.
13. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN


Sommige van onze websites bieden u de mogelijkheid om een link door te zenden aan derden. In dat geval zijn wij genoodzaakt om zowel uw e-mailadres, als die van de betrokken derde te verzamelen. Deze e-mailadressen worden uitsluitend verzameld voor het doorzenden van de link, waarna BEL dit direct verwijdert.14. UPDATES


Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. BEL raadt u dan ook ten zeerste aan om deze policy regelmatig te lezen.


Versie: december 2015